AVG regelement


Friendly Dog’s Grooming Salon, gevestigd aan het wildpleintje 52, 5051 SW in Goirle, is verantwoordelijk voor de verwerking van zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

https://www.friendlydogsgrooming.nl/ Wildpleintje 52, 5051 SW Goirle, 0615454149

D.M.Teuben is de functionaris Gegevensbescherming van Friendly Dog’s Grooming Salon. Zij is te bereiken via info@friendlydogsgrooming.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken

Friendly Dog’s Grooming Salon verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:


* voor- en achternaam

* Adresgegevens

* Telefoonnummer

* Gegevens over je hond: naam, ras,  

   geslacht, leeftijd cq geboortedatum, 

   medische kenmerken, karakter, kleur, foto’s 

   (reclame voor facebook )

* Prijs van de behandeling
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website, facebook instagram pagina beheer en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@friendlydogsgrooming.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


  


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Friendly Dog’s Grooming Salon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


* Het afhandelen van betalingen

* Het maken van (her)afspraken voor je hond

* Je te kunnen bellen indien dit nodig is om 

   onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

* Je te kunnen bereiken als je hond klaar is 

   om hem/haar op te komen halen. 

* Gegevens over je hond om goed met de 

   hond rekening te kunnen houden tijdens 

   het Trimmen. 

* Friendly Dog’s Grooming Salon verwerkt  

   ook persoonsgegevens als wij hier 

   wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens 

   die wij nodig hebben voor onze 

   belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Friendly Dog’s Grooming Salon neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Friendly Dog’s Grooming Salon gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:

Microsoft Excel programma voor het vastleggen van de persoonsgegevens, zie bovenstaand het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Verder wordt het Excel programma gebruikt voor het vastleggen van boekhoudgegevens omdat deze nodig zijn voor onze belastingaangifte en voor de jaarlijkse boekhoudverslagen.

Verder wordt Microsoft outlook gebruikt voor uitwisseling van gegevens met het boekhoudkantoor en evt. met klanten.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Friendly Dog’s Grooming Salon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:


Zolang de hond bij ons in behandeling is, worden de bovenstaande gegevens bewaart in ons klantenkaarten systeem, Excel bestand.

Ben je klant geweest, maar uw hond is overleden, bewaren we de gegevens nog steeds een tijd - doch maximaal 2 jaren- voor het geval dat je terugkomt met een nieuwe hond. 
Delen van persoonsgegevens met derden

Friendly Dog’s Grooming Salon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 

Friendly Dog’s Grooming Salon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken


 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Friendly Dog’s Grooming Salon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@friendlydogsgrooming.nl


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer ( BSN) zwart. Dit te bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Friendly Dog’s Grooming Salon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

Friendly Dog’s Grooming Salon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@friendlydogsgrooming.nl 

Friendly Dog’s Grooming Salon heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

·         macafee Antivirus

.         Wachwoord op de computer, zodat de 

          eigenaresse, D.M.Teuben, van 

          Friendly Dog’s Grooming Salon 

          alleen bij de gegevens kan.